Ομάδα γονιών

ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΙΩΝ

Ομάδα

Μελών

Πρότασης              

συμποΡεύονται

Επιλέγοντας

Λύσεις

Αγάπης

Η Ομάδα ΓΟΝΙΩΝ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γονιών στις αρχές και στις αξίες της πρόληψης στην οικογένεια. Παράλληλα, πραγματοποιεί βιωματικά σεμινάρια για γονείς με σκοπό την ενδυνάμωση του γονιού στο ρόλο του, τη δημιουργία σχέσεων μέσα στην οικογένεια που προάγουν την εξέλιξη των μελών της, την δημιουργία ενός θετικού προτύπου για το παιδί με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του ίδιου του παιδιού.

 Μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια και την συμμετοχή στην ομάδα οι γονείς:

  • Παίρνουν υποστήριξη και ενθάρρυνση.
  • Μοιράζονται τις ανησυχίες τους για το παιδί.
  • Ανταλλάσουν εμπειρίες και καλές πρακτικές με άλλους γονείς.
  • Κατανοούν τις αναπτυξιακές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού  καθώς και των ίδιων.
  • Ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους.
  • Βελτιώνουν τον τρόπο που επικοινωνούν με την οικογένεια.
  • Μαθαίνουν την αξία των ορίων για τους ίδιους και το παιδί.
  • Ενδυναμώνονται, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν τον γονεϊκό τους ρόλο.

Γιατί καλός γονιός ….

είναι ο χαρούμενος γονιός…….

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar