Ομάδα εκπαιδευτικών

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η Ομάδα Εκπαιδευτικών αποτελείται από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που εργάζονται σε σχολεία ή είναι αδιόριστοι. Καθώς το σχολείο αποτελεί μετά την οικογένεια το σημαντικότερο χώρο πρόληψης, η ανάληψη δράσεων των εκπαιδευτικών στον χώρο του σχολείου είναι επιβεβλημένη. Η Ομάδα στηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες παρεμβάσεις πρόληψης για τους μαθητές και παράγει εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς.

Ταυτόχρονα, επεξεργάζεται θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη στη σχολική κοινότητα, καθώς και βιωματικές τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν στην τάξη.

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar